Mô hình tổ chức
Con người là trung tâm

Con người là trung tâm

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ CS-Solution tổ chức và hoạt động tuân theo Luật Doanh nghiệp 2005. Cơ cấu tổ chức của công ty chặt chẽ và hợp lý, các phòng ban được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Giữa các bộ phận có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ tạo nên sức mạnh tập thể, là nguồn lực thúc đấy sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty. Đội ngũ nhân sự được đào tạo chính quy, trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng và triển khai nhiều dự án cho khách hàng trong nước và nước ngoài.

Click vào mũi tênđể xem chi tiết

- Lập trình viên: Xây dựng và phát triển các phần mềm;
- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng phần mềm;
- Tham gia lấy yêu cầu, thiết kế, xây dựng, triển khai.

- Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các dự án;
- Quản lý nhóm dự án: có trách nhiệm mô hình hóa và xây dựng khung chương trình trên các yêu cầu, chịu trách nhiệm về nội dung và tiến độ cho từng yêu cầu;
- Triển khai các dự án cho khách hàng, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ đối với các hệ thống chương trình.
- Ghi nhận thông tin và xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách nhanh chóng, đảm bảo tính liên tục trong quá trình ứng dụng các giải pháp của khách hàng;
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ về máy tính và mạng máy tính của khách hàng, đảm bảo sự ổn định hoạt động của máy tính, mạng cho khách hàng.
- Phụ trách nghiên cứu phát triển thị trường, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng ...
- Tư vấn về giải pháp hệ thống cho các đơn vị (bao gồm cả giải pháp thiết bị và giải pháp phần mềm).
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc; Tham mưu, đề xuất cho Ban Giám đốc về công tác hành chính của đơn vị;
- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước;
- Theo dõi, phản ánh sự vận động của tài sản và nguồn vốn của công ty;
- Cung cấp báo cáo cho Ban Giám đốc quản lý, điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh.
- Thiết kế, triển khai, thi công các sản phẩm;
- Lập các phương án kỹ thuật;
- Kiểm tra, xác định khối lượng, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của sản phẩm;
- Nghiên cứu, cải thiến các sản phẩm;
- Theo dõi, đối chiếu các hạng mục trong quá trình sản xuất.
- Triển khai các dự án cho khách hàng, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ đối với các hệ thống chương trình;
- Ghi nhận thông tin và xử lý yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách nhanh chóng, đảm bảo tính liên tục trong quá trình ứng dụng các giải pháp của khách hàng;
- Tư vấn và cung cấp dịch vụ về máy tính và mạng máy tính của khách hàng, đảm bảo sự ổn định hoạt động của máy tính, mạng cho khách hàng.
Ban Giám đốc phụ trách chung, chỉ đạo xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược. Đề xuất kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của công ty.